Regulamin

Definicje

 

 1. Na potrzeby niniejszych warunków sprzedaży ustala się następujące definicje pojęć:

1) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

 

2) Sprzedawca – EDEN GARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Modrzewie, Modrzewie 15, 72-100 Goleniów, Polska, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, KRS 0000040264, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS, NIP 8561672296, REGON 812357512;

 

3) Kupujący – rozumie się przez to działające w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz z mocy przepisu szczególnego posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań, a także osoby prawne – dokonujące zakupów Towarów u Sprzedawcy, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

 

4) Towary – rozumie się przez to rzeczy ruchome, oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w chwili składania zamówienia, w szczególności rośliny. Towarem nie są usługi doradcze, projektowe, transportowe ani pielęgnacyjne.

 

5) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na skutek złożonego przez Kupującego zamówienia na Towar, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia na warunkach wskazanych w tej Umowie oraz w niniejszych OWS.

 

6) Strona/Strony – Kupujący bądź Sprzedawca albo oba te podmioty łącznie;

 

7) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 

 1. Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami, a zatem z osobami fizycznymi, które dokonują zakupu Towarów na cele prywatne, nie związane z działalnością gospodarczą. Umowy zawierane z Konsumentami oparte są o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

 1. Ilekroć niniejsze OWS wymagają dla dokonania określonej czynności (złożenia określonego oświadczenia) zachowania formy pisemnej, za równoznaczną z taką formą uznaje się złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Niniejsze OWS regulują zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, w zakresie nie uregulowanym w Umowie.

 

 1. Przyjęcie warunków sprzedaży Towarów innych, niż określone niniejszymi OWS, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie pisemnej.

 

 1. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią OWS a Umową pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

 

 

 • 2. Tryb składania, przyjmowania i realizacja zamówień

 

 1. Sprzedaż Towarów realizowana jest przez Sprzedawcę na podstawie pisemnych zamówień Kupującego (dalej „zamówienie/a”), zawierających co najmniej: oznaczenie Kupującego, rodzaj zamawianego Towaru, w tym nazwa Towaru i ewentualnie cechy i wymiary Towaru, ilość, sposób odbioru Towaru, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Kupującego.

 

W przypadku stałych klientów oraz w innych szczególnych sytuacjach za zgodą Sprzedawcy, zamówienia mogą być składane w formie ustnej. Zamówienia ustne powinny być potwierdzone na piśmie. Każda ze Stron jest uprawniona do dokonania pisemnego potwierdzenia zamówienia ustnego. Jeżeli druga Strona nie złoży zastrzeżeń do treści takiego pisemnego potwierdzenia, dokonanego przez pierwszą Stronę, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia, wówczas uznaje się, że druga Strona akceptuje w całości warunki Umowy wynikające z treści tego pisemnego potwierdzenia.

 

 1. Sprzedawca dokonuje przyjęcia do realizacji zamówienia wyłącznie poprzez zawarcie Umowy. Do zawarcia Umowy dochodzi na skutek:

 

1) sporządzenia i podpisania przez strony tekstu Umowy obejmującej ustalenia Stron co do warunków sprzedaży Towarów,

 

albo

 

2) potwierdzenia na piśmie przez Sprzedawcę warunków zamówienia złożonego przez Kupującego,

 

3) ustnego uzgodnienia przez Strony istotnych warunków zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

 

 

 • 3. Terminy i warunki dostawy Towarów

 

 1. Termin dostawy Towarów Strony uzgadniają przy udzieleniu zamówienia. Termin dostawy Towarów może określać zamówienie. Termin dostawy Towarów jest uzależniony od możliwości produkcyjnych Sprzedawcy. Jeśli Zamówienie nie określa terminu dostawy, wówczas dostawa jest dokonywana w normalnym toku działalności zakładu produkcyjnego Sprzedawcy lub wedle bieżących ustaleń Stron.

 

 1. Termin dostawy Towarów ulega przedłużeniu o czas występującej przeszkody, jeżeli:

 

1) opóźnienie jest wynikiem okoliczności, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

 

2) opóźnienie jest wynikiem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności:

 

 1. a) siły wyższej, co obejmuje także suszę, mróz, powódź lub trzęsienie ziemi,

 

 1. b) wojny, wojny domowej, ataku terrorystycznego, strajku, blokady dróg, portów, przejść granicznych,

 

 1. c) wprowadzenia lub zmiany przepisów prawa, które uniemożliwiają Sprzedawcy wykonanie Umowy według stanu prawnego z dnia zawarcia Umowy, w tym embarga, zakazy importu/eksportu.

 

3) opóźnienie jest wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego.

 1. Strony mogą w Umowie uzgodnić, że za odrębnym wynagrodzeniem Sprzedawca dostarczy Towary do miejsca wskazanego przez Kupującego. W takim przypadku całość kosztów związanych z dostawą, w tym koszty załadunku i wyładunku Towarów, opakowania oraz ubezpieczenia pokrywa Kupujący, przy czym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towarów zgodnie z postanowieniami ust. 4. Wybór trasy i środka transportu należy do Sprzedawcy.

 

 1. W przypadku wskazanym w ust. 4 Kupujący zobowiązany jest wskazać w Umowie osobę upoważnioną do potwierdzenia odbioru Towarów. W razie niewskazania takiej osoby przyjmuje się, że osoba odbierająca Towar w miejscu wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy jest uprawniona do jego odbioru. Osoba dokonująca odbioru Towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy, powinna pokwitować odbiór podpisem oraz w miarę możliwości wskazać, w jakim charakterze dokonuje odbioru (jako Kupujący, jako przedstawiciel Kupującego, jako pracownik Kupującego itp.). W razie wątpliwości Sprzedawca może w każdym przypadku żądać potwierdzenia dokumentem, iż osoba odbierająca Towar jest do tego upoważniona oraz wstrzymać się z wydaniem Towaru do czasu uzyskania takiego potwierdzenia. Jeżeli w czasie odpowiednim potwierdzenie takie nie nastąpi Sprzedawca będzie upoważniony oddać Towar na przechowanie osoby godnej zaufania, lub też przechować go we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W razie wątpliwości koszty przechowania Towaru ustala się według średnich stawek obowiązujących w miejscu, gdzie Towar był faktycznie przechowywany. W takim przypadku Sprzedawcy przysługuje również od Kupującego zwrot kosztów transportu Towaru do miejsca przechowania.

 

 1. Termin dostawy uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Kupujący zostanie powiadomiony o gotowości Sprzedawcy do wydania Towaru Kupującemu.
 2. W razie opóźnienia się Kupującego z odebraniem zamówionych Towarów powyżej 7 (siedmiu) dni, Sprzedawca niezależnie od ceny, może się domagać od Kupującego zwrotu zryczałtowanych kosztów przechowania Towaru w wysokości 1% ceny brutto nieodebranych w terminie Towarów za każdy dzień opóźnienia następujący po upływie ww. okresu 7-dniowego. Jeżeli szkoda poniesiona przez Sprzedawcę z powyższego tytułu przekracza wysokość zastrzeżonych kosztów zryczałtowanych, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 3. W razie bezzasadnej odmowy odebrania Towaru Sprzedawca ma prawo według swego wyboru – domagać się odbioru Towaru przez Kupującego i należytego wykonania Umowy, a także żądać pokrycia kosztów przechowania Towaru (ust. 6 niniejszego paragrafu), albo odstąpić od Umowy, zachowując prawo do żądania zwrotu kosztów przechowania zamówionego Towaru i pokrycia innych ewentualnie powstałych szkód a nadto obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 80% ceny Towaru. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Sprzedawcę z powyższego tytułu przekracza wysokość zastrzeżonych na tą okoliczność kar umownych, Sprzedawcy przysługuje prawo żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

 

 

 • 4. Rękojmia

 

Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru, przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

 

 • 5. Gwarancja

 

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedawany Towar na okres jednego roku. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru Towaru przez Kupującego.

 

 1. Gwarancja obejmuje jedynie wady Towaru tkwiące w nim w dacie wydania Towaru Kupującemu.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru, w tym także użytkowania w warunkach odbiegających od normalnych warunków przewidzianych dla eksploatacji danego Towaru, wad wynikłych z ingerencji w Towar przez Kupującego lub osoby trzecie, a także wad powstałych na skutek czynności transportu, załadunku, wyładunku, montażu Towaru przez Kupującego lub osoby trzecie, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Towaru w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego powiadomienia o wadzie. W razie wad trudnych do usunięcia lub takich, których usunięcie wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Sprzedawca może według własnego wyboru dokonać naprawy bądź wymienić Towar na wolny od wad.

 

 1. Kupujący zobowiązuje się sprawdzić zgodność otrzymanego Towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym (zbadać Towar pod kątem istnienia ewentualnych wad):

 

a/ w przypadku towaru luzem (bez opakowań zbiorczych) – w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania Towaru,

 

b/ w przypadku Towaru, który jest dostarczany w opakowaniach zbiorczych, a z dokumentów sprzedaży lub z dokumentów transportowych wynika ilość Towaru w opakowaniu – w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania Towaru, przy czym w tym przypadku sprawdzenie powinno polegać na zliczeniu opakowań zbiorczych i weryfikacji zapisów na etykietach opakowań lub dokumentów dołączonych do Towaru a następnie weryfikacji ilościowej i jakościowej Towaru znajdującego się wewnątrz opakowań zbiorczych.

 

 1. Brak zgłoszenia niezgodności Towaru z zamówieniem w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania Towaru traktowany będzie jako przyznanie przez Kupującego zgodności Towaru z zamówieniem.

 

 1. W sytuacji ujawnienia się wad Towaru po zakończeniu procedury sprawdzającej, o której mowa w ustępie piątym niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązuje się w formie pisemnej zawiadomić Sprzedawcę o ujawnieniu się wady, opisując wykrytą wadę i dane Towaru, w którym wada się ujawniła (nazwę i ilość Towaru), datę otrzymania Towaru i datę ujawnienia się wady, numer i datę faktury potwierdzającej zbycie Towaru, w którym ujawniła się wada, a nadto w miarę możliwości wykonać fotografię Towaru, w którym ujawniła się wada i załączyć tę fotografię do zawiadomienia o wadzie.

 

 1. Warunkiem uruchomienia świadczeń gwarancyjnych jest złożenie przez Kupującego wobec Sprzedawcy zawiadomienia o wadzie nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty ujawnienia wady. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkuje utratą roszczeń gwarancyjnych dotyczących wad Towaru.

 

 1. Na wezwanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest okazać Towar, będący przedmiotem zawiadomienia o wadze, przedstawicielowi Sprzedawcy celem weryfikacji, czy mamy do czynienia z wadą Towaru, tkwiącą w nim w dacie wydania Towaru Kupującemu, oraz celem sprawdzenia, kiedy doszło do ujawnienia wady.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Kupującego na skutek tego, że w trakcie realizacji roszczeń gwarancyjnych (tj. w czasie wykonywania napraw lub w okresie do dnia wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad) Kupujący nie mógł korzystać z Towaru.

 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że udana hodowla roślin zależy w dużym stopniu od metod uprawy, warunków pogodowych i jakości gleby, a nadto, że różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tego samego gatunku są naturalne.

 

 

 • 6. Cena sprzedaży i warunki płatności

 

 1. Cena za Towary jest określona w Umowie w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej. Cena nie obejmuje jakichkolwiek kosztów, w tym w szczególności kosztów ubezpieczenia, rozładunku, transportu i opakowania Towaru, jeśli zgodnie z wytycznymi Kupującego ma on być opakowany w inny sposób, niż standardowo stosowany przez Sprzedawcę dla Towarów danego

 

rodzaju, jak również podatku od towarów i usług, ceł ani jakichkolwiek innych opłat administracyjnych, chyba że w Umowie wyraźnie postanowiono inaczej.

 

 1. W przypadku gdy cena została ustalona w walucie obcej, a zapłata jest dokonywana w złotych polskich, albo też gdy cena jest ustalona w złotych polskich a zapłata następuje w walucie obcej, do rozliczenia transakcji stosuje się średni kurs danej waluty obcej ogłaszany przez NBP na dzień zapłaty wskazany w fakturze VAT.

 

 1. Sposób rozliczenia za zakupiony Towar określa Umowa, przy czym dopuszcza się następujące metody rozliczeń:

 

1) przedpłata obejmującą 100% ceny za Towar, uiszczana w przy zawarciu Umowy lub w określonym terminie po dniu zawarcia Umowy, lecz przed dniem wydania Towaru;

 

2) zaliczka obejmująca uzgodniony w Umowie procent ceny za Towar, płatna w uzgodnionym przez Strony terminie przed wydaniem Towaru; płatność pozostałej części ceny – w terminie uzgodnionym przez Strony po odbiorze Towaru;

 

3) zapłata całości ceny po odbiorze Towaru przez Kupującego, w terminie uzgodnionym przez Strony (jedynie w odniesieniu do stałych klientów).

 

Kupującemu nie przysługuje prawo rozliczenia ceny należnej do zapłaty za sprzedany Towar w drodze potrącenia z własnymi wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu względem Sprzedawcy.

 

 1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, termin płatności ceny za Towar wynosi 14 (czternaście) dni od daty wystawienia faktury, o ile z przepisów prawa podatkowego nie wynika obowiązek wystawienia faktury po otrzymaniu płatności. W tym ostatnim przypadku płatność jest dokonywana w terminie uzgodnionym przez Strony, a Sprzedawca wystawia fakturę na poczet otrzymanej płatności w terminach zgodnych z przepisami o podatku od towarów i usług. Przez fakturę, o której mowa w niniejszym ustępie, należy rozumieć również fakturę pro forma.

 

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki, zadatku itp. przedpłat przed wydaniem Towaru, wówczas Sprzedawca może żądać od Kupującego uiszczenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych Sprzedawcy na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Kupującego, a w szczególności na zabezpieczenie zwrotu kosztów wykonania lub przechowania Towaru.

 

 1. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar gotówką lub w formie bezgotówkowej tj. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze lub podany w inny sposób przez Sprzedawcę. W przypadku płatności bezgotówkowych za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Koszty płatności bezgotówkowych ponosi Kupujący.

 

 1. Prawo własności sprzedawanych Towarów, aż do czasu uiszczenia całości ceny przez Kupującego, należy do Sprzedawcy. Z dniem zapłaty całej ceny prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.

 

 1. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania dalszych dostaw do czasu uregulowania przez Kupującego powstałej zaległości.

 

 1. Sprzedawca dopuszcza stosowanie indywidualnie uzgodnionych rabatów przy sprzedaży Towaru dla stałych klientów albo dla sprzedaży dużych partii Towaru.

 

 1. W przypadku gdy Kupujący posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, oraz jest zarejestrowany w kraju swego zamieszkania lub siedziby jako podatnik podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej VAT na potrzeby dokonywana transakcji wewnątrzwspólnotowych (numer VAT UE), a sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu na terenie Polski stawką podatku VAT wynoszącą 0%, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług we własnym kraju, według obowiązującej w tym kraju stawki tego podatku dla danego rodzaju transakcji. Sprzedawca zastosuje stawkę VAT 0% jeżeli przed wystawieniem faktury Kupujący powiadomi go o spełnianiu warunków określonych wyżej, jak również wskaże Sprzedawcy swój numer VAT UE.

 

 1. Kupujący nie ma prawa posługiwania się numerem VAT UE Sprzedawcy, w jakimkolwiek innym celu niż bezpośrednio związany z rejestracją zakupów dokonywanych u Sprzedawcy zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. W przypadku nieuprawnionego użycia numeru VAT UE przez Kupującego, Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich kwoty 500 EURO (pięćset euro) za każde nieuprawnione użycie. Sprzedawca może żądać również odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, jeśli faktycznie poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kary.

 

 

 • 7. Odpowiedzialność za szkody

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko za szkody majątkowe wyrządzone umyślnie i tylko w zakresie strat rzeczywistych.
 2. Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego lub osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Towar Kupującemu, osobom trzecim, jeżeli:

 

1) Towar został wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem wynikającym z Umowy lub właściwości;

 

2) Towar był użytkowany z naruszeniem zasad bezpieczeństwa lub z naruszeniem ostrzeżeń Sprzedawcy;

 

3) Kupujący lub inny podmiot dokonał zmian w Towarze.

 1. Sprzedawca informuje niniejszym a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wzrost i wygląd roślin zależy od zachowania odpowiednich warunków, w których są umieszczane oraz od właściwej ich pielęgnacji. W razie wątpliwości Kupujący jest zobowiązany zasięgnąć w tym zakresie konsultacji Sprzedawcy lub osoby przez niego wskazanej.
 2. Kupujący jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń Sprzedawcy zamieszczonych na Towarze lub jego opakowaniu albo udzielonych przez Sprzedawcę. Kupujący jest zobowiązany użytkować Towar zgodnie z przeznaczeniem Towaru, określonym w Umowie oraz zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z właściwości Towaru.

 

 

 • 8. Prawa własności intelektualnej.

 

 1. Wzory Towarów, projekty, materiały reklamowe, oraz jakakolwiek inna dokumentacja wykorzystywana do produkcji lub sprzedaży Towarów (dalej łącznie zwane Materiałami) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej oraz podlegają ochronie polskich i międzynarodowych przepisów o ochronie własności intelektualnej, w tym w szczególności ochronie wynikającej z polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Materiałów przysługują Sprzedawcy.
 3. Z tytułu sprzedaży poszczególnych sztuk (egzemplarzy) Towarów, na Kupującego nie przechodzą prawa własności intelektualnej do Materiałów. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do wytwarzania i/lub rozpowszechniania produktów, które odwzorowują Towary w całości lub w znacznej części.

 

 

 • 9. Postanowienia końcowe.

 

 1. OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Sprzedawca wydaje Kupującemu OWS przy zawarciu Umowy. Za równoznaczne z wydaniem OWS Kupującemu przyjmuje się wskazanie na piśmie w jaki sposób można się zapoznać z aktualną wersją OWS (np. poprzez podanie adresu internetowego, pod którym OWS zostały umieszczone w Internecie).

 

 1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. Prawem właściwym dla sprzedaży Towarów dokonywanej na podstawie Umowy i niniejszego OWS jest prawo polskie.

 

 1. Do Umów zawieranych na podstawie niniejszych OWS nie mają zastosowania przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U. z 1997 r., Nr 45, poz. 286).

 

 1. Kupujący nie może dokonać przelewu swoich praw przysługujących mu wobec Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towaru (bez względu na formę prawną tego przelewu) bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

 1. Ilekroć w Umowie lub niniejszych OWS mowa jest o doręczeniu, należy przez to rozumieć dostarczenie informacji, dokumentu lub innego przedmiotu drugiej stronie umowy osobiście za pokwitowaniem lub listem poleconym – w zależności od charakteru dostarczanego dobra i woli strony dostarczającej. Jeśli Umowa lub niniejsze OWS przewidują termin doręczenia, to termin ten jest uważany za zachowany, jeśli przed jego upływem odpowiednio:

 

1/ Strona uzyska pokwitowanie osobistego odbioru dokonane przez osobę upoważnioną do odbioru korespondencji;

 

2/ zostanie doręczony adresatowi list polecony wysłany przez Stronę; jeśli adresat nie odbierze prawidłowo adresowanej przesyłki przy pierwszej awizacji, lub wcale nie odbierze tej przesyłki, miarodajna jest data pierwszej awizacji.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest poinformować na piśmie Sprzedawcę o zmianie danych adresowych pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pism wysłanych listem poleconym pod dotychczasowy adres, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie będzie w takim przypadku uznane za dokonane po upływie 14 (czternastu) dni od nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

 

 1. Zawierając Umowę, a tym samym akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w związku z realizacją zawartej Umowy. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy stroną powodową jest Sprzedawca przysługuje mu prawo skierowania powództwa do sądu właściwego według siedziby Kupującego.

 

 1. Niniejsze OWS wchodzą w życie w dniu 01.01.2015 r. i mają zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

 

 

Modrzewie, dnia 01.01.2015 r.

 

 

Tel. (0048) 91 391 11 00
E-mail: biuro@edengardens.pl